Algemene voorwaarden

  1. Toepassingsgebied

Tenzij expliciet anders bedongen komt elke overeenkomst met Brepols Publishers NV (hierna: de Verkoper) via de website (https:devrijwilligesyndicus.be ) tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden. Eventuele bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna: de "Klant") worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs in geval van ondertekening door de Verkoper van een contract of enig ander document dat uitgaat van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden te wijzigen.

  1. Overeenkomst – Uitvoering (algemeen)

2.1. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te kunnen maken van onder meer de online cursussen, het doorgestuurd krijgen van advies, het bekijken van videocontent, enzovoort.

2.2. Toegang tot online cursussen is persoonlijk. Noch de toegang tot de online cursussen noch de inhoud ervan, incluis de video- en/of andere content die aan een cursus zou zijn toegevoegd, mogen worden gedeeld met derden. Bij een vermoeden van het delen van de toegang tot een online cursus en/of het verspreiden ervan met derden, wordt de toegang tot de online dienstverlening voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Dit zonder dat de Verkoper daarvoor aan de Klant een vergoeding of betaling verschuldigd is.

De Verkoper ontwikkelt de online cursussen op basis van haar eigen praktijkervaring en expertise binnen het vakdomein/binnen de vakdomeinen.

Na het doorlopen van een online cursus, blijft de inhoud ervan gedurende een periode van drie (3) maanden online beschikbaar wanneer het om een cursus gaat waarvoor de Gebruiker geen abonnement heeft.

In voorkomend geval heeft de Klant toegang tot de cursussen, zolang zijn abonnement loopt. 

Als de Verkoper er voor kiest om een bepaalde online cursus die in het afgesloten abonnement vervat zit, niet langer aan te bieden, om reden dat de inhoud ervan niet meer correct is, bijvoorbeeld omwille van een wetswijziging, door voorliggende andersluidende rechtspraak, enzovoort, dan zal de Klant hiervan worden verwittigd. Er zal dan een volwaardig alternatief worden aangeboden.

De Klant onthoudt zich van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursussen dat onrechtmatig is en/of schadelijk kan zijn voor de Verkoper.

2.3. Offline dienstverlening gebeurt op een door de Verkoper gekozen locatie, tenzij in onderlinge samenspraak een andere locatie wordt overeengekomen.

2.4. In geval van advies/bijstand, kan de Verkoper zijn werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht (tijdig) ter beschikking stelt van de Verkoper. 

De Klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook wanneer deze van derden afkomstig is. De Verkoper zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

2.5. Abonnementen worden afgesloten voor de duur van één (1) jaar.

Een abonnement kan op elk moment worden opgezegd, door middel van een aangetekende brief, te richten aan: De Vrijwillige Syndicus, P/a Brepols Publishers NV,  Begijnhof 67 te 2300 Turnhout, minstens twee (2) maanden voor de jaarvervaldag van het abonnement.

Ongeacht wanneer de opzegging wordt betekend, blijft het abonnement waarop werd ingetekend verder lopen tot aan de jaarlijkse einddatum van de overeenkomst.

Behoudens hetgeen bepaald onder het herroepingsrecht hieronder, vindt er geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het abonnementsgeld plaats.

Tenzij andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk akkoord vanwege de Verkoper, wordt een abonnement dat niet (tijdig) wordt opgezegd, stilzwijgend voor eenzelfde termijn van één jaar hernieuwd.  

  1. Prijs

3.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen diensten, producten of abonnementsformule. De prijzen staan steeds vermeld op de website van de Verkoper, en in voorkomend geval eventueel in een brochure en/of in e-mails. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en eventueel vervoer- en andere kosten. Zulke extra opties en eventuele daaraan verbonden bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant, bovenop de oorspronkelijke prijs.

3.2. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. Verhogingen in de productie-, constructie- en bevestigingskosten (lonen, materiaal, grondstoffen, transportkosten, invoerrechten) of prijswijzigingen bij de leveranciers van de Verkoper kunnen evenwel steeds tot prijsherziening aanleiding geven. Indien op verzoek van de Klant wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of –plaats en/of -omstandigheden of indien de Klant verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, behoudt de Verkoper zich het recht voor de extra kosten ten gevolge van deze wijzigingen aan de Klant door te rekenen. Indien voor leveringsdatum de btw wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

3.3. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten, worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

3.4. De totaalprijs op jaarbasis die voor het gekozen abonnement geldt, is voorafgaandelijk betaalbaar (zie hierna punt 6. Facturatie - betaling).   

  1. Levering

4.1. Levering worden pas uitgevoerd na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig (30) dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

4.2. Levering van goederen/producten

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Binnen de drie (3) werkdagen, te rekenen vanaf het moment dat de betaling van de klant op de rekening van de Verkoper werd geboekt.

4.3. Levering van diensten

De diensten worden geleverd op het e-mailadres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier.

De levering van de bestelde dienst vindt plaats binnen de volgende termijnen:

Binnen de vijf (5) werkdagen*, te rekenen vanaf het moment dat de betaling van de klant op de rekening van de Verkoper werd geboekt, wanneer het om een opmaak van een onderhands reglement van interne orde gaat.

Binnen de zeven (7) werkdagen*, te rekenen vanaf het moment dat de betaling van de klant op de rekening van de Verkoper werd geboekt, wanneer het een (juridisch) advies betreft.

Binnen de veertien (14) werkdagen*, te rekenen vanaf het moment dat de betaling van de klant op de rekening van de Verkoper werd geboekt, wanneer het om een opmaak van een GDPR-dossier gaat.

Binnen de veertien (14) werkdagen*, te rekenen vanaf het moment dat de betaling van de klant op de rekening van de Verkoper werd geboekt, wanneer het om een dienst gaat, anders dan voormelde.

*In de veronderstelling dat de Klant (tijdig) alle nodige informatie en/of stukken die nodig zijn om de opdracht correct uit te voeren, heeft ontvangen en/of vanaf het moment dat de Klant op eventuele noodzakelijke vragen van de Verkoper heeft gereageerd.

  1. Aansprakelijkheid - Waarborg

5.1. De Verkoper levert diensten en goederen naargelang beschikbaar, best inzicht en vermogen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde, wanneer dit het gevolg is van een onvolledige en/of verkeerde informatieverstrekking door de Klant, het niet antwoorden op vragen door de Klant, enzovoort.

5.2. In geval van schade waarvoor zowel de Verkoper als derden en/of de Klant (mede) aansprakelijk zijn, is de Verkoper slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de Verkoper wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de Verkoper in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de Verkoper hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

5.3. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de Verkoper vervalt bovendien 1 jaar na de levering (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). In geval van aansprakelijkheid kan de Verkoper bovendien hoogstens gehouden worden tot vervanging of herstelling van de geleverde goederen, naar keuze van de Verkoper, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de Klant verder verhaal heeft. Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot 50 procent van de factuurwaarde, exclusief BTW.

5.4. Zo de Klant consument is, is de Verkoper aansprakelijk voor gebreken voor een periode van 2 jaar na de levering. Voor de verkoop van tweedehandsgoederen wordt deze termijn ingekort tot 1 jaar na levering. De Klant dient de Verkoper binnen de twee maand na ontdekking van eventuele gebreken via aangetekend schrijven in te lichten. Als er zich een gebrek voortdoet onder de hierboven vermeld voorwaarden heeft de Klant de keuze tussen een kosteloze herstelling of vervanging. De Verkoper heeft het recht de herstelling of vervanging te weigeren indien die buiten verhouding is, gelet op de waarde van de goederen, de ernst van het gebrek, de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder enige overlast voor de Klant.

  1. Facturatie – Betaling

6.1. Tenzij de bestelling door de koper onmiddellijk online diende te worden betaald, zal de Verkoper een factuur opmaken bij het toekennen van de bestelling. Indien het gaat om een dienst waarvoor een voorschot wordt gevraagd, zal er een voorschotfactuur worden opgemaakt. De factuur is betaalbaar binnen 30 dagen. Indien toepasselijk, is de (voorschot)factuur tenminste betaalbaar voor aanvang van de Dienst.

In het geval dat de uitvoering van de dienst al startte voordat het verschuldigde bedrag was voldaan, kan de Verkoper vanaf de tweede herinnering haar werkzaamheden en/of de toegang tot het platform ten behoeve van de Klant opschorten. Dit tot volledige betaling van de factuur.

6.2. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

6.3. Onmiddellijk na het online intekenen op een abonnementsformule, wordt aan de Klant een pro forma factuur bezorgd. Na de volledige betaling van het abonnement, wordt een definitieve factuur aan de Klant overgemaakt.

6.4. De Klant dient facturen van de Verkoper onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van de Verkoper aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

6.5. Facturen van de Verkoper zijn betaalbaar, zonder korting. Behoudens vermelding van een concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst van de factuur door de Klant. De Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlstinterest van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 150 EUR. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan. Bij betalingsachterstal heeft de Verkoper het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de Klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. 

6.6. Alle (verkochte) goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de Klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico wegens verlies of beschadiging onmiddellijk (zodra mogelijk) op de Klant overgaat (vanaf de totstandkoming van de overeenkomst). De Klant mag goederen die niet integraal betaald zijn niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren ten gunste van derden. Indien de Klant niet (volledig) betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de Klant op de derde-koper van rechtswege op de Verkoper overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die de Verkoper kan laten gelden ten aanzien van de Klant en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Klant op geen enkele wijze bevrijdt. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

  1. Herroepingsrecht

7.1. De Klant die de hoedanigheid van consument heeft, heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen, te verstaan het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel, fysiek in bezit krijgt. Is sprake van een dienstenovereenkomst kan de Klant herroepen binnen de 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst, waarbij de datum van het via het online formulier bestellen van de dienst of het product als beginpunt geldt.

7.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping te vinden op de website (formulier-voor-herroeping.pdf (fgov.be)), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.3. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Brepols Publishers geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, van de Verkoper terug. De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

7.4. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. De kosten hiervan vallen ten laste van de Verkoper.

De terugzending of omruiling van de goederen kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop. Minstens is de Klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7.5. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden, met verlies van mogelijk herroepingsrecht. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

  1. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

In geval van een reeds betaald abonnement, wordt het abonnementsgeld pro rata het aantal maanden dat men van de dienstverlening gebruik kon maken, terugbetaald aan de Klant. Elke begonnen maand wordt als volledige maand beschouwd.

  1. Diversen

9.1. De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

9.2. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

9.3. Alle vorderingen tegen de Verkoper verjaren door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen of beëindiging van de werken, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of bijzondere voorwaarden van de Verkoper.

9.4. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.

9.5. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van discussie zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de Verkoper bevoegd.