Gebruiksvoorwaarden

Deze website (hierna: het “Platform”) is eigendom van Brepols Publishers NV.

Contactgegevens:

Begijnhof 67

2300 Turnhout

Tel: 014448020

BTW BE 0463.139.762

info@brepols.net

Door de toegang tot en het gebruik van het Platform verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden alsook de privacy- en cookieverklaring.

 GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.  Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform

A. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen.

Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

B. Inhoud

Wij bepalen grotendeels de inhoud van het Platform en dragen grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Wij kunnen geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is.

Als bepaalde inhoud van het Platform onjuist is, in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

De inhoud van het Platform (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van het Platform en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan, noch voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Platform, dan wel voor downloads door de Gebruiker. Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik (incl. downloads) van het Platform of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

Wij kunnen het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, wijzigen, uit breiden, verwijderen, beperken of te onderbreken.

C. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf, zijn hoedanigheid en van de natuurlijk of rechtspersoon waarvoor hij eventueel optreedt, te verstrekken.

De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Persoonlijke Ruimte"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Wij behouden ons in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn binnen een periode van drie (3) dagen nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Wij hebben geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van doorklikken dan wel gebruik van de betreffende externe website.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn onze eigendom (minstens in licentie daartoe genomen), en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zouden zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

5. Misbruik van het Platform

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen. In het geval van een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behouden wij ons het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, alsook om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Wij kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Toepasselijk recht – bevoegd forum

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar wij onze zetel houden bevoegd.