Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG’) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid legt DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uit welke persoonsgegevens zij van u verzamelt, voor welke doeleinden zij deze gegevens zal verwerken, op welke rechtsgrond zij deze verwerking baseert, aan wie zij uw persoonsgegevens kan doorgeven, hoe lang zij uw gegevens bewaart, hoe zij uw gegevens beschermt en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Wie is DE VRIJWILLIGE SYNDICUS?

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS is de geregistreerde en beschermde merknaam van een professioneel online leer- en opleidingsplatform dat werd ontwikkeld door en voor Brepols Publishers, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 2300 Turnhout, Begijnhof 67, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0463.139.762.

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS is een professioneel leer- en opleidingsplatform over gedwongen mede-eigendom dat vanuit de dagelijkse praktijk voornamelijk (maar niet exclusief) niet-professionelen begeleidt, opleidt, informeert en adviseert.

In het kader van deze activiteiten verzamelt, gebruikt, bewaart, deelt of verwerkt zij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeert DE VRIJWILLIGE SYNDICUS als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.       

 1. Van wie verzamelt DE VRIJWILLIGE SYNDICUS persoonsgegevens?

In het kader van haar activiteiten kan DE VRIJWILLIGE SYNDICUS persoonsgegevens verzamelen van gebruikers van het platform, bezoekers van haar website, personen die per e-mail of anderszins contact opnemen, personen die zich inschrijven op haar elektronische nieuwsbrief, personen die gefilmd en/of gefotografeerd worden in het kader van beeldopnamen voor het platform.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt DE VRIJWILLIGE SYNDICUS?

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS kan van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij ze nodig heeft zoals uiteengezet in Titel 4 hieronder.  Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om aan DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

 

 • Wanneer u een gebruiker bent van het DE VRIJWILLIGE SYNDICUS platform

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres, desgevallend bedrijfsnaam en ondernemingsnummer

Financiële bijzonderheden

Identificatie- en bankrekeningnummers

 

Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.

Beroep en betrekking

Particulier of bedrijf, desgevallend BTW-nummer

 

 • Wanneer u de website van DE VRIJWILLIGE SYNDICUS bezoekt

Identificatie- en contactgegevens

Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)

 

 • Wanneer u zich inschrijft op de elektronische nieuwsbrief

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres

Persoonlijke kenmerken

Persoonlijke bijzonderheden: taalvoorkeur

Beroep en betrekking

Bedrijf of organisatie, functie

Andere

Opt-in / opt-out voor elektronische mailings

 

 • Wanneer u per e-mail of anderszins contact opneemt met DE VRIJWILLIGE SYNDICUS

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres

Andere

Andere gegevens die u zelf meedeelt

 

 • Wanneer u gefilmd of gefotografeerd wordt in het kader van beeldopnamen voor het platform

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam

Beeldopnamen

Video-opnamen, foto’s

Andere

Andere gegevens die u zelf meedeelt

 

 1. Voor welke doeleinden gebruikt DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseert zij deze verwerking?

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • voor klantenbeheer;
 • voor het beheer van (facturatie-) geschillen en claims;
 • voor het beheer en de optimalisatie van haar website/platform;
 • voor het creëren en publiceren van beeldopnamen voor haar platform;
 • voor marketingdoeleinden, nl. voor haar elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven).

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerking relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan gebruikers baseert DE VRIJWILLIGE SYNDICUS op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die zij met haar gebruikers heeft afgesloten.
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van de elektronische nieuwsbrief) baseert DE VRIJWILLIGE SYNDICUS op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u de elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zal DE VRIJWILLIGE SYNDICUS u hiervoor registreren.

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat DE VRIJWILLIGE SYNDICUS hiervoor enige kost aanrekent en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen via de opt-out link opgenomen in elk van de marketing e-mails van DE VRIJWILLIGE SYNDICUS of door een e-mail te sturen naar info@devrijwilligesyndicus.be.

 • In alle andere gevallen baseert DE VRIJWILLIGE SYNDICUS zich voor de verwerking van de persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen (met name het belang van DE VRIJWILLIGE SYNDICUS om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om haar business te promoten, om contacten te onderhouden, enz.).
 1. Aan wie kan DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uw persoonsgegevens doorgeven?

            DE VRIJWILLIGE SYNDICUS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan

            volgende partijen:

 • Dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor haar optreden zoals IT dienstverleners, PR/marketing dienstverleners die mailingcampagnes organiseren, foto-/videografen en andere personen die instaan voor het vastleggen van beeldopnames.
 • Professionele dienstverleners zoals externe advocatenkantoren.

Deze lijst is evenwel niet exhaustief.

Er kunnen gevallen zijn waarbij DE VRIJWILLIGE SYNDICUS andere partijen moet informeren om haar diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren, alsook omstandigheden waarin DE VRIJWILLIGE SYNDICUS wettelijk verplicht kan worden om informatie te verlenen aan overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld aan: politiediensten en/of gerechtelijke instanties.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgt DE VRIJWILLIGE SYNDICUS er steeds voor dat zij passende beschermingsmaatregelen neemt. Waar nodig zal zij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Evenmin worden zij doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. Hoe lang bewaart DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uw persoonsgegevens?

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

 • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste tien jaar na beëindiging van onze klantenrelatie.
 • Persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen worden bijgehouden tot het moment dat u laat weten dat u deze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.
 • Voor de persoonsgegevens van de bezoekers van de website, verwijst DE VRIJWILLIGE SYNDICUS naar haar Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.

Meer informatie over de bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 1. Hoe beschermt DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uw persoonsgegevens?

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die DE VRIJWILLIGE SYNDICUS heeft geïdentificeerd.

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS beschermt uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over de beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van DE VRIJWILLIGE SYNDICUS bevestiging te krijgen of zij uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat DE VRIJWILLIGE SYNDICUS uw persoonsgegevens vervolledigt wanneer u merkt dat zij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerkt.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan DE VRIJWILLIGE SYNDICUS heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van DE VRIJWILLIGE SYNDICUS.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut. DE VRIJWILLIGE SYNDICUS zal hier dan ook steeds gevolg aan geven.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@devrijwilligesyndicus.be, of in geval van het recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in de marketing e-mails.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kan  DE VRIJWILLIGE SYNDICUS hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

DE VRIJWILLIGE SYNDICUS tracht steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat DE VRIJWILLIGE SYNDICUS u eerst om een identiteitsbewijs vraagt om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u, in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door DE VRIJWILLIGE SYNDICUS ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35   
1000 Brussel

 1. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen.

Wanneer DE VRIJWILLIGE SYNDICUS veranderingen aan het beleid publiceert, verandert zij de datum van de "laatste update" onderaan dit Privacybeleid. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

 1. Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door DE VRIJWILLIGE SYNDICUS kan u steeds contact met ons opnemen via: info@devrijwilligesyndicus.be .

 

Laatste update: JUNI 2023